Projekty

BEZPIECZEŃSTWO

Przetwarzanie danych klienta w architekturze cloud computing należy rozumieć jako przetwarzanie dokonywane za pomocą systemu połączonego z siecią publiczną, w związku z czym aplikacja dostarczana przez usługodawcę musi posiadać wysoki poziom zabezpieczeń. W zakresie tym firma Green Cloud realizuje następujące rozwiązania:
 

Kontrola dostępu do danych CRM: w ramach korzystania z aplikacji zapewnione jest, aby dla każdego użytkownika zarejestrowany był odrębny identyfikator i hasło oraz aby dostęp do danych był możliwy wyłącznie po przeprowadzeniu procesu autoryzacji i uwierzytelnienia.

 

Śledzenie danych: każdy obiekt w systemie posiada swoją historię. Próba zmiany danej powoduje dodanie wpisu do odpowiadającej jej historii. Dzięki temu system posiada wiedzę o tym kto i kiedy co zmodyfikował.

 

Poufność i integralność danych: wszystkie dane wymieniane między komputerem klienckim a serwerem przesyłane są przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia SSL w protokole HTTPS . Zasoby udostępniane w systemie (tj. pliki raportów czy obrazki) przechowywane są na serwerze w obszarach chronionych, do których nikt z zewnątrz nie ma dostępu - bez pomyślnej próby uwierzytelniania i autoryzacji nie można pobrać danego zasobu z serwera.

 

Kopie zapasowe: wszystkie dane klienta (tj. dane kontaktowe, zadania, wydarzenia) magazynowane są w wydzielonej, niedostępnej dla innych użytkowników bazie danych. Z bazy tej regularnie tworzone i archiwizowane są kopie zapasowe. Dzięki temu na wypadek nieprzewidzianej awarii informacje można w łatwy sposób odzyskać. System zabezpiecza przed tworzeniem kopii zapasowych przez osoby nieuprawnione.

 

Fizyczny dostęp do urządzeń: budynki i pomieszczenia, w których mieści się infrastruktura służąca do przechowywania danych klienta zabezpieczana jest przed dostępem osób nieuprawnionych.